Hieronder kunt u informatie vinden over:

De Spiritualistische levensvisie
Verticale en horizontale communicatie
Het doel van de vereniging
Bijeenkomsten
Hoe u zich kunt voorbereiden
Psychometrie / psychoscopie
Bloemenseance
De helderziende waarneming
Lezingen
Ziekendiensten
Ontwikkelingsavonden
Afdelingen in het land
Hoe lid te worden
NEDERLANDSE VERENIGING VAN SPIRITUALISTEN

HARMONIA

"Een Spiritualistische Levensvisie"

De mens is van oorsprong een geestelijk wezen en heeft een geestelijk lichaam dat hier op aarde ook een stoffelijk lichaam heeft aangenomen om in deze wereld te kunnen leven en ervaringen op te doen.
Bij aanvang van het leven op aarde (incarnatie) wordt een gedeelte van het bewustzijn van het individu versluierd om zo optimaal mogelijk de uitdagingen van dit aardse leven het hoofd te kunnen bieden om zodoende de (zichzelf) gestelde levensopdracht (karma) te kunnen uitvoeren.

Het uiteindelijke doel is terug te keren naar de "Bron" van alles wat is:

God, de Albron, de Bron van Energie, de Schepper,
de Bron van alle Leven, het Licht, de Universele Liefde......,

.....welke naam men ook aan deze kracht wil geven.

De blauwdruk van dit geestelijk wezen, de ziel, verlaat na de dood van het stoffelijke lichaam de aardse werkelijkheid om terug te keren naar de werkelijkheid van voor de incarnatie.

Tussen deze verschillende leefwerelden bestaat een voortdurende wisselwerking, bewust en onbewust.

Ieder mens wordt tijdens zijn aardse leven beïnvloed door zijn hogere zelf (zijn onbewuste) en begeleid door wezens, (bescherm)engelen, dienende geesten, helpers......., of hoe men ze ook wil noemen, uit een andere leefwereld.
Het punt van evolutie (groei) van de ziel bepaalt de mate waarin men zich bewust kan zijn van de verschillende leefwerelden.

Terug naar begin van deze pagina

De individuele bewustwording van de mens, van zijn volledige identiteit is niet alleen van grote invloed op de kwaliteit van zijn persoonlijk leven, maar is evenzeer van invloed op de mensheid als geheel.
De kennis van genoemde werkelijkheid over de grenzen van de dood heen wordt verkregen uit feiten die zich in de vorm van paranormale verschijnselen aan ons voordoen. Men kan onderscheid maken tussen verticale (spiritistische) en horizontale (animistische) paranormale verschijnselen.

 1. Verticale paranormale verschijnselen (verticale communicatie).
  Dit zijn de paranormale verschijnselen die expliciet de wisselwerking weergeven tussen die andere onstoffelijke leefwereld en onze stoffelijke wereld.

 2. 2 Horizontale paranormale verschijnselen (horizontale communicatie).
  Dit zijn de paranormale verschijnselen die de wisselwerking weergeven tussen de mensen onderling in deze stoffelijke wereld.

Beide lopen vaak in elkaar over.

Onder daartoe geschikte omstandigheden, kan vanuit die andere leefwereld, contact worden opgenomen met onze aardse wereld.
Dit kan zowel communicatie met ons hogere bewustzijn zijn, als wel met niet in de stof verkerende geesten (bijvoorbeeld overledenen).

Het initiatief tot het leggen van contact en de wijze waarop bet tot stand komt, wordt bepaald door gene zijde (de onstoffelijke wereld).

Het spiritualisme kent een volledige vrijheid van levensovertuiging.

Terug naar begin van deze pagina


Het doel van de vereniging

Harmonia-Nederland stelt zich ten doel:

 • Het bevorderen van een wetenschappelijk verantwoorde studie van de paranormale verschijnselen in de ruimste betekenis;
 • Het bevorderen van een filosofische en/of religieuze interpretatie van de verkregen feitenkennis;
 • Het uitdragen van de op de verschijnselen berustende spiritualistische overtuiging dat er een voortbestaan is na de stoffelijke dood;
 • Het scheppen van ruimte voor ontmoeting en onderlinge toetsing van de onderscheidene spiritualistische levensvisies, gebaseerd op de bestudeerde verschijnselen;
 • Het bevorderen en onderhouden van contacten met verenigingen en organisaties die een spiritualistische levensvisie uitdragen, dan wel op paranormaal terrein werkzaam zijn.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

Vanuit de landelijke organisatie:
 • Het voeren van een beleid dat erop is gericht meer bekendheid te geven aan de spiritualistische levensvisie van Harmonia-Nederland;
 • Het ondersteunen en adviseren van de afdelingen;
 • Het organiseren van kaderdagen, ontmoetingsdagen en andersoortige bijeenkomsten, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk, die alle bijdragen aan de ontwikkeling van het individu;
 • Het bijhouden van een sprekers/mediumlijst;
 • Het geven van telefonisch advies via het landelijk informatienummer dan wel het landelijk secretariaat;
 • Het uitgeven, uitlenen en verspreiden van werken en tijdschriften, betrekking hebbende op de spiritualistische levensvisie.
Vanuit de afdelingen:

 • Het organiseren van bijeenkomsten van:
  besloten aard voor (kandidaat) leden en van openbare aard (ook voor niet-leden)
  De openbare bijeenkomsten hebben als doel:

  Het uitdragen van de spiritualistische overtuiging dat er een voortbestaan is na de stoffelijke dood.

  Alle bijeenkomsten hebben een verschillende invulling, zoals o.a. demonstraties, workshops, wijdingen, (ontwikkelings) cursussen en lezingen;
 • Het onderhouden van contacten met:
  (aankomende) sprekers/mediums en het doorgeven van informatie aan het landelijk bestuur aangaande hun activiteiten en vaardigheden.

Openbare avonden
Dit zijn avonden die in de media worden aangekondigd en voor iedereen boven de zestien jaar toegankelijk zijn. Onder de zestien jaar alleen onder begeleiding van een oudere.

Ledenavonden
Dit zijn avonden die in principe besloten zijn. Iedere afdeling geeft zijn eigen invulling aan deze avonden en regelt zelf de toegankelijkheid voor eventuele (kandidaat) leden en/of introducees.

Terug naar begin van deze pagina

Hoe u zich kunt voorbereiden

Het is logisch dat u een beetje nerveus bent als u voor het eerst een openbare avond bezoekt, omdat u niet precies weet wat het inhoudt. U kunt daarom altijd vrijblijvend informatie inwinnen bij de betreffende afdelingsbesturen waarvan de telefoonnummers bekend zijn bij het secretariaat van het hoofdbestuur.
Als u van plan bent om zo'n avond te bezoeken probeert u dan eens, voordat de avond begint, een korte meditatie (= overpeinzing, bespiegeling en daardoor tot ontspanning komen) in te lassen, waarin u de problemen van de dag probeert los te laten.
Als de bezoekers de tijd kunnen vinden om dit vooraf te doen, dan zou dit absoluut bevorderlijk zijn voor de sfeer in een zaal. De sfeer is erg belangrijk voor het medium om tot een goed resultaat te kunnen komen. Het medium kan alleen in samenwerking met de mensen in de zaal een goede sfeer opbouwen.
Wij willen u daarom verzoeken tijdig aanwezig te zijn, in de zaal niet te roken, geen alcoholische dranken te gebruiken en niet met elkaar te praten als het medium bezig is. Als u met deze dingen rekening wilt houden helpt u het medium om ook anderen beter te kunnen helpen. Hoewel iedere afdeling zijn eigen programmering heeft, willen we u toch een globaal overzicht geven van de verschillende onderwerpen die op een dergelijke avond aan de orde kunnen komen. Deze onderwerpen kunnen als volgt worden ingedeeld:

Paranormale waarnemingen met inductor:
Voorwerp of foto waarmee het medium zich kan concentreren op het doen van paranormale waarnemingen.

Psychometrie / psychoscopie
Door een medium worden paranormale waarnemingen gedaan met behulp van foto's of voorwerpen. De algemene regel is dat u op zo'n avond niet meer dan één foto of voorwerp van, een al dan niet overledene, inlevert.
Als u een persoonlijk -van uzelf- voorwerp inlevert, bedenk dan wel, dat er zeer persoonlijke dingen gezegd kunnen worden, die voor u, in een zaal uitgesproken, mogelijk minder plezierig kunnen zijn.
Wilt u iets inleveren van een persoon, die niet in de zaal aanwezig is, dan bent u verplicht om hiervoor aan die persoon toestemming te vragen.

Bloemenseance
Een medium doet paranormale waarnemingen met behulp van bloemen.
Er is een verschil in werkwijze bij de verschillende mediums.
Het ene medium behandelt de gehele bos bloemen en doet daarbij waarnemingen die behoren bij de persoon die de bloemen heeft neergezet.
Het andere medium gaat langs alle meegebrachte bloemen, haalt er hier en daar een bloemetje uit en geeft dit samengestelde boeket, met een boodschap, aan een van de aanwezigen.
Het beste is dat u vooraf de bloemen, een bos of een enkele bloem, met een bepaalde intentie bij u thuis neerzet.
U kunt het bijvoorbeeld opdragen aan alle overledenen of aan een specifieke overledene.

Paranormale waarnemingen zonder inductor:

Terug naar begin van deze pagina

De helderziende waarneming
Helderziende waarnemingen zijn paranormale waarnemingen, zowel horizontaal als verticaal, die zonder de hulp van een inductor worden gedaan.

Lezingen
Er wordt op deze bijeenkomsten gesproken over bepaalde spirituele onderwerpen.
Men heeft na de lezing de mogelijkheid om vragen te stellen.
Door het bijwonen van deze avonden kunt u uw spirituele kennis vergroten.

Ziekendiensten
Ziekendiensten gaan meestal vooraf aan een ontwikkelingsavond.
Tijdens een ziekendienst proberen we met onze gedachten een sterke kracht op te bouwen.
Door het in gedachten houden van namen van zieken en verder allen die het moeilijk hebben, dragen we deze kracht uit.
Ook dieren komen hiervoor in aanmerking; eigenlijk alle levende schepselen hier op aarde.
We proberen deze kracht te vormen door meditatie, muziek, het voorlezen van gedichten en teksten met een spirituele inhoud en eventueel zang.
Deze kracht overbrugt elke afstand.
Het is ons doel om door middel van die positieve gedachten de zieke mens en mensen met moeilijkheden kracht en steun te zenden, zodat ze inzicht verkrijgen in hun moeilijkheden en/of ziektebeeld en daarmee leren om te gaan.

Ontwikkelingsavonden
De ontwikkelingsavonden zijn in principe alleen voor leden toegankelijk. Het doel van de ontwikkelingsavonden is een geestelijke ontwikkeling en bewustwording te bereiken door middel van meditatie, lezingen, actieve dan wel passieve deelname aan de gegeven "lessen", meestentijds onder leiding van een medium.
Het is de bedoeling dat de deelnemers zich ontwikkelen, door zichzelf te leren kennen en zichzelf te durven zijn.
De gehele ontwikkelingsfase is niet bedoeld om een medium of genezer te worden, al is dat niet uitgesloten.

Tot slot
Tenslotte willen we nog vermelden dat Harmonia ook een Centrale Boek- en Brochure Handel (CBBH)
heeft, waar u te allen tijde boeken kunt bestellen, die vermeld staan in ons tijdschrift en verkrijgbaar zijn bij diverse afdelingen.
Een aantal afdelingen hebben een bibliotheek, waar leden boeken kunnen lenen.

Terug naar begin van deze pagina

Afdelingen
De Nederlandse Vereniging van Spiritualisten HARMONIA heeft afdelingen in het hele land.
Te weten in:
1. Alkmaar
2. Amsterdam
3. Arnhem
4. Leeuwarden
5. Utrecht
6. Vught
7. Zaanstad
8. Zeeland

Hoe lid te worden
Voordat u als lid ingeschreven kunt worden, dient u eerst kandidaatlid te worden.
Ná inschrijving op één van de openbare avonden, wordt men kandidaatlid voor een periode van minimaal drie maanden. U ontvangt een kandidaat-lidmaatschapskaart en een informatiepakket met o.a. de Statuten en Reglementen van de Nederlandse Vereniging van Spiritualisten Harmonia.
Dit kandidaatlidmaatschap kan één keer met maximaal drie maanden verlengd worden.
U kunt tijdens deze periode alle avonden bezoeken, tenzij de afdelingen zelf uitsluitingen aangeven.
De ledenvergaderingen mag u bezoeken, maar u heeft nog geen stemrecht!
Indien u na de periode van het kandidaatlidmaatschap te kennen geeft dat u graag lid wilt worden, dan zal er op de eerstvolgende bestuursvergadering over het eventuele toetreden worden beslist.

Een voorwaarde voor het lidmaatschap is, dat u regelmatig de bijeenkomsten bezoekt.

Het lidmaatschap bedraagt voor leden 40,00 en voor huisgenootleden 26,00 per jaar.

"Harmonia-Nederland"

Indien u verder nog inlichtingen wenst kunt u zich wenden tot:

Secretariaat Harmonia-Nederland
Postbus 40
3980 CA Bunnik
06 - 51900606

E-mail: Harmonia-Nederland

Terug naar begin van deze pagina


Deze pagina is voor het laatst veranderd op 09 januari 2020.(nieuw landelijk secretariaat.)